Harvey Nash/KPMG CIO Survey เผยองค์กรธุรกิจนำกลยุทธ์ดิจิทัลใช้เพิ่มขึ้น 52%

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017 Infographic

Harvey Nash/KPMG CIO Survey เผยธุรกิจที่นำกลยุทธ์ดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้น 52% ขณะที่โดนโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น 45% จากรายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารด้านไอทีปี 2560

Continue reading “Harvey Nash/KPMG CIO Survey เผยองค์กรธุรกิจนำกลยุทธ์ดิจิทัลใช้เพิ่มขึ้น 52%”