เจาะลึก Facebook Marketing หลักสูตรการอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่

Spread the love

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing การอบรมสร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่ โดยเรียนรู้การทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม อับดับ 1 ของโลกอย่าง Facebook จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Digital Marketing Online Marketing Internet Marketing

ทุกวันนี้ Facebook มีบทบาทอย่างมากในสังคมและธุรกิจ และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไป นักการตลาดต้องปรับตัวกับกระแสที่เปลี่ยนไปโดยนำ Facebook มาปรับใช้กับธุรกิจของตนควบคู่ไปกับการทำการตลาดแบบดั้งเดิม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เห็นความสำคัญของสื่อออนไลน์นี้ จึงพัฒนาหลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถใช้เครื่องมือของ Facebook ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธฺภาพมากที่สุดในการทำธุรกิจออนไลน์ ฝึกฝนการใช้เครื่องมือของ Facebook ผ่านการทำ Workshop และผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเองด้วย แล้วเป็นหนทางก้าวเข้าสู่นักการตลาดดิจิตัลที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง

เจาะลึก Facebook Marketing เป็นหลักสูตรที่สอนการนำเครื่องมือของ Facebook มาใช้งานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจออนไลน์ ผ่านการบรรยายและการให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทำ Workshop ด้วย

หัวข้อการอบรมจำนวน: 30 ชั่วโมง

Day 1

  • Introduction to Facebook Marketing
  • Developing business with Facebook Pages and Facebook Ads

Day 2

  • Understanding how to target audience effectively
  • Creating good contents for Facebook Posts

Day 3

  • Powering up Facebook Ads with effective tools
  • Increasing awareness and sales with Facebook Ads

Day 4

  • Evaluating Pages and Ads results with Facebook tools
  • Business Implementation with Facebook (Workshop)

Day 5

  • Result Evaluation (Workshop)

โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ‘เจาะลึก Facebook Marketing‘ ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการเข้า Workshop จะได้รับวุฒิบัตร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่อบรม คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มีค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 23,500 บาท (อัตรานี้ประกอบด้วยอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ และค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and Coaching CenterCONC Thammasat) ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 Mobile: 09-1119-4505 (ติดต่อ คุณอริสา)


Spread the love