ช่วงเวลา Micromoments / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Spread the love

Google รายงานว่า ผู้ขายสินค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่มองเห็นช่องทางที่จะมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ (Valuable) แก่ลูกค้าของพวกเขาได้ในช่วงเวลา Micromoments ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง Micromoment คือชั่วขณะที่ผู้บริโภคหยิบสมาร์ทโฟนออกมาเพื่อที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกระบวนการซื้อ ซึ่งอาจจะเป็นการมองหาสินค้า, การค้นหาข้อมูลสินค้าหรือ การซื้อสินค้า (Retailnews, 2016)

Deloitte ยอมรับว่า ตลาดดัตช์กำลังพัฒนาและตามหลังสหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ 1 ปี Deloitte เล็งเห็นว่า ถ้าเทรนด์นี้ยังดำเนินต่อไป การคาดหวังของลูกค้าจะเพิ่มมากขึ้น Deloitte บรรยาย ‘Micromoments‘ ว่าเป็นเหมือน ‘จุดสัมผัสดิจิตอล (Digital Touchpoint)’ ที่แสดงอัตราของคนที่ใช้อุปกรณ์ดิจิตอลก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ซื้อสินค้า (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

อิทธิพลของระบบดิจิตอลที่มีต่อ Conversion ในระหว่างกระบวนการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า

Digital’s impact on conversion during the shopping process
Source: Use Of Digital Touchpoints (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

Deloitte ยังอธิบายอิทธิพลของระบบดิจิตอลและของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดัตช์ในแต่ละประเภท Deloitte เชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงระดับของอิทธิพลดิจิตอลที่มีต่อประเภทสินค้านั้นๆ (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015) ประเภทและอิทธิพลได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้

อิทธิพลของระบบดิจิตอลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดัตช์แยกตามประเภท
Dutch digital and mobile influence by category
Source: Categories (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

กระบวนการการซื้อสินค้าของลูกค้ามีจุดปฏิสัมพันธ์ (Interaction Points) ที่สำคัญหลายจุด ดังที่แสดงอยู่ในรูปด้านล่าง Deloitte แนะนำผู้ค้าปลีกให้ศึกษาจำแนกประเภทของความต้องการและปัญหาที่ผู้บริโภคได้ประสบ และพัฒนาฟังก์ชันดิจิตอลเพื่อจัดการกับสิ่งดังกล่าว (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015) Google ได้อธิบายถึงช่วงเวลา (Moments) อื่นๆ ไว้ในย่อหน้าถัดไปดังนี้

ช่วงเวลา (Moments) ที่สำคัญตลอดกระบวนการการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
Moments that matter across the customer shopping journey
Source: Categories (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

Source: การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) รายงานเรื่องการพัฒนาในตลาดดัตช์ร่วมสมัย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก


Spread the love