Digital Marketing Certificate Program (DMP) หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ ธรรมศาสตร์

Spread the love

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการอบรม ‘หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) ติดอาวุธทางการตลาดในยุค Digital Age สร้างความรู้ และเพิ่มความสามารถทางด้านการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาความสามารถในด้านการวางแผนการทำแผนการตลาดออนไลน์

Digital Marketing Online Marketing Internet Marketing

การตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ สื่อดิจิตอล เป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในยุคนี้ นักการตลาดจะต้องปรับตัวนำแนวคิดทางด้าน Digital Marketing มาปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการตลาดในระดับปริญญา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในด้านการตลาดจึงสร้าง ‘หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริษัท นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน Digital Marketing หรือนำแนวคิดด้าน Digital Marketing ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาด

รายละเอียด หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program)

หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิดการตลาด กลยุทธ์การตลาด การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิตอล โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรม ‘หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) ได้มีโอกาสฝึกฝนการวางแผนการทำแผนการตลาดออนไลน์ผ่านการทำ WORK SHOP โดยรายละเอียดของการฝึกอบรมเป็นดังนี้

 • Digital Marketing Warm up
 • Web Development
 • E-Commerce
 • Facebook Marketing
 • Content Marketing
 • Google Adwords
 • YouTube
 • Search Engine Optimization
 • Line Marketing
 • Mobile Marketing
 • Email Marketing
 • Get together
 • Workshop – Develop Strategy
 • Workshop – Media, Audience, Plan
 • Workshop – Measurement
 • Workshop – Presentation

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักการตลาดระดับกลางขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลางผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการที่สนใจนำความรู้ทางด้าน Digital Marketing ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้าน Digital Marketing
 • นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้าน Digital Marketing และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

การผ่านการอบรม

 • ผู้เข้ารับการอบรม ‘หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการเข้า WorkShop
 • ผู้ผ่านการอบรม ‘หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) ได้รับวุฒิบัตร Digital Marketing Certificate จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Certificate Program)

 • หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) รุ่นที่ 19 อบรม [ทุกวันเสาร์] ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 23 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 • ค่าธรรมเนียมอบรม 69,900 บาท อัตรานี้ประกอบด้วย
 • อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)

สอบถามข้อมูล ‘หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล‘ (Digital Marketing Certificate Program) เพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4502 (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Tel : 022249734, 026132247 Fax : 022249735 (เวลา 8.30 – 17.00 น.)


Spread the love