พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) / การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Spread the love

ในอดีต จะมีการตั้งทีมงานระบบดิจิตอลขึ้นโดยเฉพาะซึ่งจะมุ่งความสนใจไปที่ผู้บริโภคออนไลน์เท่านั้น ซึ่งผู้บริโภคออนไลน์นี้จะถูกมองว่าเป็นคนละกลุ่มกับผู้บริโภคที่พบเห็นทุกวันในร้านค้า ภายหลังที่ตลาดดิจิตอล หรือ E-Commerce เจริญเติบโตขึ้น ยอดขายของร้านค้าต่างๆ ก็ลดลง จึงทำให้พบว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยการเปลี่ยนช่องทางการซื้อสินค้านี้ สามารถอธิบายได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)

consumer-behavior-retail-marketing

ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าความคับคั่งของลูกค้าสำหรับร้านค้าที่มีหน้าร้านจะลดลงถึง 57 เปอร์เซ็นต์ แต่มูลค่าการซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละครั้งกลับเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า เนื่องจากผู้บริโภคยุคนี้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จึงทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะหาข้อมูลศึกษาค้นคว้าก่อนทีจะเข้าไปยังร้านค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเดินทางไปยังร้านค้าปลีกในพื้นที่ ผู้บริโภคสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆ และสามารถเช็คว่ามีสินค้าใดบ้างที่มีขายอยู่ในร้านค้าในพื้นที่ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน จากรายงานของ Retailnews การค้นหาคำว่า ‘ใกล้เคียง (Near Me)‘ ได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปีที่ผ่านมา (Retailnews, 2016)

ถึงแม้ร้านค้าดิจิตอลจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ 93 เปอร์เซ็นต์ของการค้าปลีกของดัตช์ยังคงเกิดขึ้นที่ร้านค้าที่มีหน้าร้าน โดย Deloitte ได้รายงานว่า การคาดการณ์อุตสาหกรรม (Industry Forecast) แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าการค้าออนไลน์จะมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามในอีก 4 ปีข้างหน้า ช่องทางออนไลน์ในเนเธอร์แลนด์จะยังคงมีอัตราน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของการขายทั้งหมด ทั้งนี้คาดว่า 10 เปอร์เซ็นต์นี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตหลังจาก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้นกลยุทธสำหรับยุคดิจิตอลจึงมีความจำเป็นเพราะการหลีกเลี่ยงระบบดิจิตอลเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และจะต้องยอมรับวิวัฒนาการในการนำเสนอและนวัตกรรมของการค้าปลีก (Retail Offerings And Innovations) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

Source: การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) รายงานเรื่องการพัฒนาในตลาดดัตช์ร่วมสมัย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก


Spread the love