การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

Spread the love

โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกครัวเรือน ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนด้วยเหตุผลที่หลากหลาย โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นไม่เป็นเพียงเสมือนที่ปรึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนผู้ช่วยคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งอีกด้วยปัจจัยดังกล่าวนี้นำพาซึ่งโอกาสแก่ผู้ค้าปลีกมากมายในเนเธอร์แลนด์

Digital-Marketing-pc-computer-apple-screen

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีอัตราการเข้าถึงระบบดิจิตอล (Digital Penetration) และการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ด้วยอัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนในการเข้าถึงระบบดิจิตอลที่สูงถึง 81 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อัตราการขายออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการขายทั้งหมดของปี 2014 Harvard Business Review ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการระบบดิจิตอล และจัดเนเธอร์แลนด์อยู่ในประเภท ‘Stall Out‘ ซึ่งหมายความว่าเป็นประเทศที่ในอดีตได้วิวัฒนาการไปอยู่ในอันดับที่สูงแล้ว แต่กำลังขาดแรงส่งจนทำให้มีความเสี่ยงที่จะตกอันดับลงมา (Nanninga, Ward, & Hoong, 2015)

รายงานฉบับนี้จะกำหนดตลาดค้าปลีกของดัตช์ในปัจจุบัน โดยใช้โครงเรื่องจากบทความเมื่อไม่นานมานี้ของ Google ที่มีชื่อว่า ‘โทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยนกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Journey) ของนักช้อปไปอย่างไร เป็นแกนหลัก (Think with Google, 2016). โดยในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้ จะมีคำแนะนำสำหรับผู้ส่งออกและผู้ผลิตของไทยอยู่ในบทสรุป

Source: การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) รายงานเรื่องการพัฒนาในตลาดดัตช์ร่วมสมัย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก


Spread the love