สุดยอดแบรนด์องค์กรไทยปี 60 (Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017)

Spread the love

13 องค์กรชั้นนำของไทย พาเหรดรับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 ใน 13 หมวดธุรกิจ และรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017 สำหรับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปีซ้อน

หลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อเครือผู้จัดการ จัดงานประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ‘Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017‘ ให้องค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 13 หมวดธุรกิจ และมอบรางวัลเกียรติยศ ‘Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017‘ เป็นครั้งแรกให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปีซ้อน 5 องค์กร

จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว สำหรับ Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 งานประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ซึ่งใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) โดยนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงินและการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน และช่วยขจัดปัญหาความลำเอียงในการประเมิน ซึ่งวิธีการประเมินดังกล่าวได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ โดยงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการในต่างประเทศ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2557

Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017

ปีนี้ผลการวิจัยได้มีการมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรใน 13 หมวดธุรกิจ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, การแพทย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและลอจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีนี้ยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017 ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี จำนวน 5 องค์กรด้วย ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล คือ

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017

 1. บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจแฟชั่น
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจธนาคาร
 3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจปิโตรและเคมีภัณฑ์
 4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 5. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จาก 13 หมวดธุรกิจนั้น มี 9 องค์กรที่สามารถรักษาตำแหน่งแชมป์มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเอาไว้ได้ ขณะที่อีก 4 หมวดธุรกิจคือ หมวดธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีองค์กรชั้นนำรายใหม่คว้ารางวัลไปครอง

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017

 1. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 4. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจพาณิชย์
 5. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจการแพทย์
 6. บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
 7. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
 8. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 9. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจธนาคาร
 11. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 12. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
 13. บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Spread the love